Общи правила и условия за участие в игрите и промоциите на iLoveBulgaria

Настоящият документ съдържа информация за общите правила и условия за участие в игрите и промоциите на “Ай Лав България” ЕООД, ИД № 204196705 , с адрес на управление Варна, бул. “Генерал Колев” 113, ет. 5, офис 5.1., наричан за краткост Организатор. Настоящите общи условия уреждат отношенията с лицата – участвали в игрите и промоциите, организирани от “Ай Лав България” ЕООД и нашите партньори.
Моля, прочетете внимателно условията, съдържащи се в този документ, тъй като всяко участие в игра или промоция в Мобилното приложение iLoveBulgaria и/или Социалните профили на “Ай Лав България” ЕООД представлява съгласие с тези условия.
“Ай Лав България” цени Вашето доверие и желае да Ви запознае с правилата и условията за участие в игри или промоции в Мобилното приложение и/или Социална мрежа.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА АКТИВНОСТИТЕ
Периодът за провеждане на всяка от игрите или промоционалните активности може да бъде проверен в Мобилното приложение iLoveBulgaria на екран “Промоции” като бъде избрана съответната игра или промоционална активност (оферта).
Игрите и промоционалните активности се провеждат на територията на Република България.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ И ПРОМОЦИИТЕ
“Ай Лав България” ЕООД, ИД № 204196705 , с адрес на управление Варна, бул. “Генерал Колев” 113, ет. 5, офис 5.1.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Игрите и промоциите се обявяват на официалната Фейсбук страница на “Ай Лав България”: https://www.facebook.com/ilovebulgariaapp.
Участниците в игрите и промоциите са длъжни да спазват условията и разпоредбите описани по-долу.
Всички заинтересовани лица могат да получат информация за активните игри и промоции на екран “Промоции” в мобилното приложение или чрез запитване на официалната Фейсбук страница на “Ай Лав България” (https://www.facebook.com/ilovebulgariaapp).
Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://ilovebulgaria.eu/.
С участието си в игрите и промоциите участниците се обвързват с условията описани в Общите правила.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие имат всички физически лица, живеещи на територията на Република България.
Участието в игрите и промоциите е напълно доброволно и не обвързва по никакъв начин участниците в нея.
МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
Правилата на игрите и промоциите са задължителни и еднакви за всички участници.
Участие в игрите и промоциите могат да вземат всички потребители на мобилното приложение iLoveBulgaria.
Всеки участник може да участва по веднъж за спечелване на наградите или използване на промоционалните оферти, освен в случаите, когато в самата оферта не е оказано друго.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Тегленето на печелившите се извършва чрез електронен жребий, посредством специализиран софтуер в централния офис на “Ай Лав България”, в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.
Оповестяването на печелившите се извършва на официалната Фейсбук страница на “Ай Лав България” (https://www.facebook.com/ilovebulgariaapp). Печелившите се уведомяват за спечелената награда от екипа на “Ай Лав България” посредством обаждане и/ или имейл, който е посочен при регистрация в мобилното приложение. При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившото лице на посочения от него телефонен номер или на имейла, с който е регистриран в мобилното приложение, в рамките на 14 календарни дни от датата на теглене на същия, не се организира ново разпределение.
За да получи наградата, печелившият участник следва да покаже на служител от екипа на “Ай Лав България” спечелената от него награда, която се появява на екран “Членство”, меню “Активни награди” в Мобилното приложение.
Наградите се връчват/ изпращат в края на всеки месец до информационния център в града или до офис на Еконт. Разходите по изпращане на наградата се поемат от “Ай Лав България”.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА
Участникът се задължава да се запознае и да спазва настоящите Общи условия.
Участникът носи отговорност за истинността на предоставените от него данни за участие в игрите и промоциите на “Ай Лав България”.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът не носи отговорност в случай, че при попълване на данните си в мобилното приложение Участникът е предоставил непълна, невярна, подвеждаща информация или данни.
Организаторът има право по своя преценка да прекрати дадена игра или промоционална оферта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително – злоупотреби или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.
Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на официалната Фейсбук страница на “Ай Лав България” (https://www.facebook.com/ilovebulgariaapp) в случай, че “Ай Лав България” установи злоупотреби, масово нарушаване на правилата или ако настъпят други налагащи прекратяването обстоятелства същия не дължи компенсация на участниците.
Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на неопределима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.
Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на лични данни на всеки Участник на спазва действащото законодателство на Република България, включително Закона за защита на личните данни.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
С регистриране в мобилното приложение, участниците се съгласяват с условията на игрите и промоциите, в това число и с предоставяне на техни лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни.
„Ай Лав България” ЕООД събира лични данни (като три имена, адрес за доставка, телефон, Facebook ID), само в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на Мобилното приложение или на съответната страница и във връзка с условията за участие в дадена игра или промоция в Мобилното приложение или Социалните мрежи.
С участието си в игрите и промоциите участниците се съгласяват, в случай на спечелване на НАГРАДА, да бъдат обявени като печеливши на официалната Фейсбук страница на “Ай Лав България” (https://www.facebook.com/ilovebulgariaapp), включително да бъдат публикувани и техни снимки.
Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана. Съгласно тези условия, печелившият няма право да заменя спечелената награда с паричния ѝ еквивалент. При отказ да бъде получена наградата, правото на нейното получаване се погасява.
Правилата на играта са публикувани на Интернет страницата на “Ай Лав България” – https://ilovebulgaria.eu/, с цел тяхната общодостъпност.
С участието си в игрите и промоциите на “Ай Лав България” участниците се съгласяват с текущите Общи условия.
“Ай Лав България” има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия. Моля, посещавайте тази страница регулярно, за да сте запознати с настоящите условия и с направените промени. Настоящите общи условия влизат в сила от 01/01/2018 г.
Свържете се с нас
Адрес на управление: гр. Варна, бул. Генерал Колев 113, ет.5, офис 5.1.
Електронна поща: [email protected]
Телефон: 0887722766


Изтеглете мобилното приложение iLoveBulgaria